Публічний договір на надання консультаційно-організаційних послуг

ФОП Тарченко Олександра Юріївна, (надалі іменується «Виконавець»), з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, (надалі іменується «Замовник»), який (яка) діє в інтересах Студента/-ів, Споживача/-ів, (надалі іменується «Студент/-и», при цьому Студентом за ц им Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті), з іншого боку, які разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір, який є публічним відповідно до положень Цивільного кодексу України, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.      В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику за винагороду за консультаційно-організаційні послуги з пошуку та бронювання навчальної програми за кордоном для Студента.

1.2. Виконавець сплачує Замовнику Винагороду в розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень. Сплата (повна або часткова) Замовником наданого рахунку  є згодою Замовника з переліком послуг, що йому маються бути надані відповідно до цього Договору.

1.3. Сплачена Винагорода є оплатою за консультаційно-організаційні послуги та не повертається Замовнику.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1.  Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Замовлення послуг за Договором відбувається шляхом направлення  Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.

2.3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:

прізвище, ім’я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє Замовник;
обрана програма навчання;
порядок оплати

2.5. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надсилає йому рахунок на оплату замовлених послуг. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

2.6. Послуги за цим Договором вважаються наданими, якщо протягом 14 календарних днів з моменту отримання результатів наданих послуг, Замовник не надіслав Виконавцю жодних скарг та заперечень стосовно отриманих послуг.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Одержувати від Замовника повну й достовірну інформацію та документи, необхідні для надання послуг в обсязі та строках необхідних для надання послуг.

3.2.2. Приступити до виконання своїх обов’язків по даному Договору після внесення Замовником повної оплати.

3.3 Замовник має:

3.4.1. Отримати консультаційно-організаційні послуги з пошуку та бронювання навчальної програми за кордоном, передбачені даним Договором.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання договору та умови проведення навчальної програми.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

5.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

5.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

5.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

6. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Тарченко Олександра Юріївна

Місце провадження господарської діяльності:

01014, Київ, вул. Підвисоцького, 16

р/р UA593805260000026002001095357

в АТ  «КБ «ГЛОБУС», м. Київ, МФО 380526

ЄДРПОУ 3197821263

Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.